Úvod2024-03-29T07:48:43+01:00

Potrebujete BOZP pre vašu organizáciu?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a je dôležitou súčasťou manažmentu.

Peter Jurák
Bezpečnostný technik

Táto stránka je chránená pomocou Google reCAPTCHA. Viac o zásadách ochrany osobných údajov a zmluvných podmienkach.

BOZP-2
  • Dodržiavanie predpisov

Bezpečnostný technik

Existujú štátne a medzinárodné normy a predpisy týkajúce sa BOZP, ktoré musia organizácie dodržiavať. Tieto predpisy zahŕňajú minimálne bezpečnostné požiadavky a normy pre rôzne odvetvia a typy pracovných činností.

  • Prevencia

Požiarna ochrana

Požiary môžu mať ničivé následky pre životy a majetok. Je preto nevyhnutné venovať osobitnú pozornosť požiarnej ochrane (PO) vo všetkých oblastiach, kde existuje riziko vzniku ohňa. V tomto článku sa pozrieme na dôležité aspekty požiarnej ochrany, spolu s opatreniami, ktoré môžeme prijať na minimalizáciu rizika a ochranu pred požiarmi.

OPP
BOZP-skolenie
  • Monitorovanie a hodnotenie

Preškolenie zamestnancov

Zamestnanci by mali byť pravidelne školení v oblasti BOZP a PO, aby boli informovaní o rizikách spojených s ich prácou a vedeli, ako sa pred nimi chrániť. Tieto školenia môžu zahŕňať informácie o správnom používaní ochranných pomôcok, pravidlách pre bezpečnú prácu a evakuáciu v prípade núdze.

Niektoré značky, s ktorými riešime BOZP

bozp
bozp
bozp
bozp
bozp
bozp

Potrebujete dokumenty BOZP? Zmluva s technikom?

BOZP je skratka pre Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a je dôležitou súčasťou manažmentu bezpečnosti v pracovnom prostredí.

BOZP-1

Položte si otázky:

  • Máte dokumenty BOZP, ktorý špecifikuje osobné ochranné prostriedky pre zamestnancov a vysvetľuje ich dôvody?
  • Zabezpečujete pravidelné špeciálne školenia potrebné pre určité povolania, ako sú vodiči referenti, obchodní zástupcovia a podobne?
  • Existuje u vás dokument o pravidelnej kontrole bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávaný odborne spôsobilou osobou?
  • Sú zamestnanci povinní podpísať potvrdenie o prevzatí svojich osobných ochranných pracovných prostriedkov?
  • Máte vytvorenú analýzu rizík pracovných úrazov pre jednotlivé pracovné pozície?
  • Je u vás vyžadované, aby zamestnanci podpísali osnovy školení a absolvované testy, ktorými preukazujú svoje vedomosti?

Poskytovanie BOZP je kľúčovým aspektom zodpovednej firmy