Dodržiavanie predpisov

Bezpečnostný technik

Existujú štátne a medzinárodné normy a predpisy týkajúce sa BOZP, ktoré musia organizácie dodržiavať. Tieto predpisy zahŕňajú minimálne bezpečnostné požiadavky a normy pre rôzne odvetvia a typy pracovných činností.

Harness Your Social Proof

Niektoré značky, s ktorými riešime BOZP

Sme Investori do ľudí

Zamestnanci by mali byť pravidelne školení v oblasti BOZP, aby boli informovaní o rizikách spojených s ich prácou a vedeli, ako sa pred nimi chrániť.

Periodické školenia

Každé 3 roky pri administratívnej práci je potrebné školenie

Školenia pri nástupe

Pri každom novom nástupe zamestnanca treba oboznámiť

Školenia pri zmene

Ak sa zmení časom pracovná náplň zamestnanca

Zvýšte bezpečnosť

Tieto školenia môžu zahŕňať informácie o správnom používaní ochranných pomôcok, pravidlách pre bezpečnú prácu a evakuáciu v prípade núdze.

Traffic

Zvýšte svoju produktivitu

Čím menej zranení a pokút na pracovisku, tým vyššie budú čísla nielen zisku ale aj spokojných zamestnancov a návštevníkov prevádzky.

Sales Chart

50+

Prevádzok

Požiarna ochrana

150+

Organizácií

Zastrešovanie bezpečnosti pri práci

2000+

Školení

Periodické preškolenia personálu

Potrebujete dokumenty? Zmluva s technikom?

BOZP je skratka pre Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a je dôležitou súčasťou manažmentu bezpečnosti v pracovnom prostredí.

We boost our clients to get more sales

Položte si otázky:

  1. Máte dokumenty BOZP, ktorý špecifikuje osobné ochranné prostriedky pre zamestnancov a vysvetľuje ich dôvody?
  2. Zabezpečujete pravidelné špeciálne školenia potrebné pre určité povolania, ako sú vodiči referenti, obchodní zástupcovia a podobne?
  3. Existuje u vás dokument o pravidelnej kontrole bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávaný odborne spôsobilou osobou?
  4. Sú zamestnanci povinní podpísať potvrdenie o prevzatí svojich osobných ochranných pracovných prostriedkov?
  5. Máte vytvorenú analýzu rizík pracovných úrazov pre jednotlivé pracovné pozície?
  6. Je u vás vyžadované, aby zamestnanci podpísali osnovy školení a absolvované testy, ktorými preukazujú svoje vedomosti?

Kontaktujte nás

Vybrali sme najlepších odborníkov, ktorí sú vhodní práve pre vás.

Tím Petra je úžasný. Pomohli nám pri kontrolách. Vďaka ich progresívnemu prístupu sme nedostali zbytočné pokuty.

Roman

Cestovná agentúra

Peter Jurák
Bezpečnostný technik

Táto stránka je chránená pomocou Google reCAPTCHA. Viac o zásadách ochrany osobných údajov a zmluvných podmienkach.