Dodržiavanie predpisov BOZP

BOZP

Existujú štátne a medzinárodné normy a predpisy týkajúce sa BOZP, ktoré musia organizácie dodržiavať. Tieto predpisy zahŕňajú minimálne bezpečnostné požiadavky a normy pre rôzne odvetvia a typy pracovných činností.

Harness Your Social Proof

Niektoré značky, s ktorými riešime BOZP

bozp
bozp
bozp
bozp
bozp
bozp

Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku sú kľúčové aspekty každého pracovného prostredia, ktoré je dôležité brať vážne. Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné podmienky pre svojich zamestnancov. Medzi kroky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku patria:

 1. Vykonávanie rizikových analýz: Identifikujte potenciálne riziká a nebezpečenstvá v pracovnom prostredí a vykonajte kroky na ich minimalizáciu.
 2. Zabezpečenie správnej výbavy a ochranných pomôcok: Zamestnanci by mali mať prístup k primeranej výbave a ochrannej výstroji podľa povahy ich práce, ako sú napríklad bezpečnostné okuliare, prilby, respirátory atď.
 3. Vyhodnocovanie bezpečnostných postupov: Pravidelne preskúmajte a aktualizujte bezpečnostné postupy a protokoly na základe zistených rizík a nových poznatkov.
 4. Školenie zamestnancov: Poskytnite primerané školenia zamestnancom o bezpečnostných postupoch, pravidlách prvej pomoci a správnom používaní ochrannej výstroje.
 5. Prevencia úrazov a ochorenia: Zabezpečte, aby boli pracovné prostredia a postupy navrhnuté tak, aby minimalizovali riziko úrazov a zdravotných problémov.
 6. Pravidelné kontroly a revízie: Pravidelne kontrolujte pracovné prostredie a postupy na zabezpečenie ich súladu s bezpečnostnými normami a predchádzanie možným rizikám.
 7. Zaznamenávanie a hodnotenie incidentov: Zaznamenávajte všetky pracovné úrazy a incidenty a vyhodnocujte ich, aby ste identifikovali možné oblasti zlepšenia.
 8. Zákon a legislatíva: Dodržiavajte všetky príslušné bezpečnostné a zdravotné predpisy a legislatívu, ktoré sa vzťahujú na vašu oblasť činnosti.
 9. Zapojenie zamestnancov: Zamestnanci by mali byť zapojení do procesu zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku prostredníctvom spolupráce, komunikácie a ohlasovania potenciálnych rizík.

Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku nie je len povinnosťou, ale aj investíciou do dlhodobého úspechu podniku a zdravia jeho zamestnancov.

Vaše nové BOZP – Sme investori do ľudí

Zamestnanci by mali byť pravidelne školení v oblasti BOZP, aby boli informovaní o rizikách spojených s ich prácou a vedeli, ako sa pred nimi chrániť.

Periodické školenia BOZP

Každé 3 roky pri administratívnej práci je potrebné školenie

Školenia BOZP pri nástupe

Pri každom novom nástupe zamestnanca treba oboznámiť

Školenia BOZP pri zmene

Ak sa zmení časom pracovná náplň zamestnanca

 • Ako sa vyhýbať pracovným úrazom?
 • Ako správne používať ochranné pomôcky, ako sú napríklad bezpečnostné okuliare, prilby, plynové masky atď.?
 • Čo robiť v prípade pracovného úrazu alebo nehody?
 • Ako sa chrániť pred chemickými látkami a toxickými materiálmi?
 • Aké sú bezpečnostné postupy pri manipulácii s ťažkými bremenami?
 • Aké sú bezpečnostné protokoly pri používaní strojov a zariadení?
 • Ako minimalizovať riziko pádu z výšky alebo sklzu na povrchu?
 • Aké sú postupy prvej pomoci?
 • Ako identifikovať riziká na pracovisku a ako o nich informovať?
 • Ako správne nakladať s elektrickými prístrojmi a vyhnúť sa elektrickému šoku?

Zvýšte bezpečnosť

Tieto školenia môžu zahŕňať informácie o správnom používaní ochranných pomôcok, pravidlách pre bezpečnú prácu a evakuáciu v prípade núdze.

požiarna ochrana

Zvýšte svoju produktivitu

Čím menej zranení a pokút na pracovisku, tým vyššie budú čísla nielen zisku ale aj spokojných zamestnancov a návštevníkov prevádzky.

požiarna ochrana

50+

Prevádzok

Požiarna ochrana

150+

Organizácií

Zastrešovanie bezpečnosti pri práci

2000+

Školení

Periodické preškolenia personálu

Potrebujete dokumenty BOZP? Zmluva s technikom?

BOZP je skratka pre Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a je dôležitou súčasťou manažmentu bezpečnosti v pracovnom prostredí.

BOZP-1

Položte si otázky:

 • Máte dokumenty BOZP, ktorý špecifikuje osobné ochranné prostriedky pre zamestnancov a vysvetľuje ich dôvody?
 • Zabezpečujete pravidelné špeciálne školenia potrebné pre určité povolania, ako sú vodiči referenti, obchodní zástupcovia a podobne?
 • Existuje u vás dokument o pravidelnej kontrole bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávaný odborne spôsobilou osobou?
 • Sú zamestnanci povinní podpísať potvrdenie o prevzatí svojich osobných ochranných pracovných prostriedkov?
 • Máte vytvorenú analýzu rizík pracovných úrazov pre jednotlivé pracovné pozície?
 • Je u vás vyžadované, aby zamestnanci podpísali osnovy školení a absolvované testy, ktorými preukazujú svoje vedomosti?

Školenie z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) je absolútne nevyhnutné pre zabezpečenie bezpečného a zdravého pracovného prostredia. Tu sú niektoré z dôvodov, prečo je dôležité:

 1. Prevencia úrazov a chorôb: Školenie BOZP pomáha zamestnancom identifikovať potenciálne riziká na pracovisku a naučiť sa, ako im predchádzať. Tým sa minimalizuje počet pracovných úrazov a ochorení.
 2. Zákonné požiadavky: Väčšina krajín má právne predpisy, ktoré vyžadujú, aby zamestnanci boli pravidelne školení v oblasti BOZP. Nedodržiavanie týchto predpisov môže mať za následok pokuty a právne následky pre podnik.
 3. Zlepšenie povedomia o bezpečnosti: Školenie BOZP zvyšuje povedomie zamestnancov o bezpečnostných rizikách a pomáha im pochopiť, ako ich môžu minimalizovať. To vedie k lepšej ochrane zdravia a bezpečnosti nielen v práci, ale aj mimo nej.
 4. Znižovanie nákladov: Prevencia úrazov a ochorení vďaka školeniu BOZP môže znížiť náklady spojené s pracovnými úrazmi, vrátane straty pracovnej sily, náhradného platenia, lekárskych nákladov a poistných nákladov.
 5. Zlepšenie produktivity: Zdraví a bezpeční zamestnanci sú schopní lepšie plniť svoje pracovné povinnosti a sú menej náchylní na absenciu z dôvodu úrazov a chorôb. To vedie k zlepšeniu celkovej produktivity pracovného tímu.
 6. Podpora firemnej kultúry bezpečnosti: Školenie BOZP môže posilniť firemnú kultúru bezpečnosti a zdravia, keď zamestnanci vidia, že ich zamestnávateľ je zaviazaný k ich bezpečnosti a ochrane zdravia.

Vzhľadom na tieto faktory je školenie BOZP nevyhnutné pre každý typ podniku a je dôležité, aby bolo pravidelné, dôkladné a prispôsobené konkrétnym potrebám a rizikám pracovného prostredia.

Kontaktujte nás

Vybrali sme najlepších odborníkov, ktorí sú vhodní práve pre vás.

Tím Petra je úžasný. Pomohli nám pri kontrolách. Vďaka ich progresívnemu prístupu sme nedostali zbytočné pokuty.

Roman

Cestovná agentúra

Peter Jurák
Bezpečnostný technik

Táto stránka je chránená pomocou Google reCAPTCHA. Viac o zásadách ochrany osobných údajov a zmluvných podmienkach.